ข้อมูลประวัติความเป็นมาสภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลประวัติความเป็นมาสภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน

 สภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551

โดยการรวมตัวของ 49 ชุมชน 98 องค์กร

มีสมาชิก 512 คน

โดยมีคณะยริหารกิจการสภาฯ ดังนี้

1.นายสุทิน อ่อนฟุ้ง

2.นายสุพัฒน์ ศรีธำมรงค์ 

3.นายทองใบ  เผือกบำรุง