เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง

ประเด็นนโยบาย: 
สวัสดิการ/องค์กรการเงิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน