ประวัติความเป็มาของสภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็มาของสภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน

 สภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยเป็นการรวมตัวของชุมชนทั้ง 49 ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และมีประเด็นงานหลักทั้งหมด 13 ประเด็นงาน

 1. ประเด็นงานสิ่งแวดล้อม
 2. ประเด็นงานที่ออยู๋อาศัย
 3. ประเด็นงานสวัสดิการ
 4. ประเด็นงานผู้สูงอายุ
 5. ประเด็นงานยาเสพติด
 6. ประเด็นงานผู้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
 7. ประเด็นงานองค์กรการเงิน
 8. ประเด็นงานยาเสพติด
 9. ประเด็นงานสื่อวิทยุเพื่อการศึกษา
 10. ประเด็นงงานยาเสพติด
 11. ประเด็นงานภัยพิบัติ
 12. ประเด็นงานประมงและอาชีพ
 13. ประเด็นงานวัฒนธรรมและการศึกษา    มีนายสุทิน ออ่นฟุ้ง เป็นประธานสภาฯ นายสุพัฒน์ ศรีธำมรงค์ รองประธานคนที่1 นายทองใบ เผือกบำรุง เป็นรองประธานสภาฯคนที่ 2 และนางพันทิพย์ บุตรตาด เป็นเลขานุการ  มีที่ทำการอยู่ที่ เลขที่ 510 ชุมชนคลองใหญ่ ถ.บางขุนเทียนขชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 อีเมล์ noklek_2504@hotmail.com โทร.086 3356745