กิจกรรม | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

 สภาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเขตทวีวัฒนานำโดยนายชูเกียรติ สุวรรณรังษี ประธาน ขอเชิญชวนชาวทวีวัฒนาร่วงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในวันที่ 22 ก.ค.56 เวลา 07.00 น.

ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว