ข่าวประชาสัมพันธ์ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การเปิดเวที โครงการศักยภาพกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง SML

ณ เวทีศาลาฟ้าประทาน วัดสุทธาวาส /ชมรมผู้สูงอายุุ ตรอกข้าวเม่า

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น.