หนึ่งแผนหนึ่งเขต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

หนึ่งแผนหนึ่งเขต

 

ทำไมต้อง  " หนึ่งแผนหนึ่งเขต "

 

                กรุงเทพมหานคร มีปัญหาซับซ้อน ที่ผ่านมางานพัฒนาในชุมชน ถูกกำหนดโดยหน่วยงาน ที่มีอำนาจและงบประมาณ มีลักษณะ "แผนของหน่วยงาน เพื่อ หน่วยงาน" ต่างหน่วยงานก็ต่างทำ โดยมีชาว

บ้านเป็นตัวประกอบทำให้งานแยกส่วนและไม่ต่อเนื่อง  ชาวชุมชน จึงขึ้นต่อหน่วยงาน ทำตามเงินงบประมาณ ปัญหาชาวบ้านจึงแก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ถูกสะสม ทับถมมานาน ชาวบ้านอ่อนแอพึ่งตนเองไม่ได้

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทำให้ชุมชนอยู่ในภาวะอันตราย คนต่างด้าวที่หลั่งไหลมาปักหลักในกรุงเทพฯ   และยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาพักอาศัยอีก ทำให้เกิดปัญหาสังคมแตกแยก เกิดปัญหาสังคม  ชุมชนดั้งเดิมถูกแย่งชิงที่อยู่อาศัย และอาชีพ

หลักการ

                สาระสำคัญ เป็น "แผนของชุมชนเพื่อชุมชน " วิธีการ คือ การเปิดเวทีปรึกษาให้ชาวบ้านเห็นปัญหา รู้สึกถึงความเดือดร้อน และรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของปัญหา และคิดเริ่มแก้ปัญหา จากลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อนทำเองได้ มีข้อมูลที่จำเป็น มีองค์ความรู้  เพียงพอที่จะเข้าใจปัญหา เริ่มทำงาน

ความคาดหวัง

                การที่ ประชาชน และ ภาคี ทุกภาคส่วนในเขตลาดกระบัง ได้ร่วมกันทำแผน จะทำให้ประชาชน รู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา คือ การนับหนึ่งของการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ขั้นต่อไป คือ การยกระดับสู่ "ธรรมนูญเขต"  คือ  การที่ประชาชนในเขตลาดกระบังทำข้อตกลงร่วมกัน ตามสิทธิ หน้าที่ ของภาคประชาชน โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งของกระแส จังหวัดจัดการตนเอง

รูปภาพ: