การนำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

การนำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท ได้นำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาสาธารณะในเขตพื้นที่พญาไท และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนฯ ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ