งานเสวนา " เดินหน้าปฏิรูปทันที ด้วยพลังภาคีและชุมชน" | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

งานเสวนา " เดินหน้าปฏิรูปทันที ด้วยพลังภาคีและชุมชน"

 

1. คุณกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

2. คุณพลากร วงค์กองแก้ว  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

3. คุณไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

4. คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

5. ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6. ดำเนินรายการ โดย คุณนาตยา แวววีรคุปต์ จาก ThaiPBS

ต่อจากนั้นได้มีการแถลงข่าว “เดินหน้าปฏิรูปทันที ด้วยพลังภาคีและชุมชน” โดยมีตัวแทนองค์กรและหน่วยงานร่วมแถลงข่าวดังกล่าว 

ในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย ระดมพลังสมอง 3 กลุ่มจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการในระดับชุมชน ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สภาพลเมือง ณ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีเนื้อหาให้ข้อมูลภาพรวม แลกเปลี่ยนเนื้อหา แนวทางการขับเคลื่อนงาน

ประเด็นที่ 2 การกระจายอำนาจ /จังหวัดปกครองตนเอง ณ ห้อง 702 อาคารสยามบรมราชกุมารีโดยมีเนื้อหา กระบวนการขับเคลื่อน สาระสำคัญของกฎหมาย การผลักดัน แนวทางการขับเคลื่อนงานที่เป็น รูปธรรม

ประเด็นที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 803 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย การผลักดันกฎหมายให้เดินหน้าได้อย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.