ยาเสพติด | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ยาเสพติด

เรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 โดยประธานสภาฯและรองประธานสภาฯได้จัดเวทีให้ความรู้และทำความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนแม่ที่ชุมชนวัดลำพะองและชุมชนเจริญดำริโดยมีวิทายกรและเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนคุณ ภาวิณีร่วมในวันที่ 28และ29 ก.ค สิทธิ์พิเศษจากที่ป.ป.ส.ให้คือถ้าผู้เสพยาเสพติดเป็นญาติกับสมาชิกในกองทุนแม่จะได้รับความช่วยเหลือจาก คณะกรรมการกองทุนแม่ให้การช่วยเหลือเจรจากับทางเจ้าหนา้ที่ตำรวจเมี่ถูกจับดำเนินคีดในข้อหาเสพยาเพื่อเอาตัวมาทำการบำบัดและรักษาโดยไม่ดำเนินคีดเพื่อช่วยไม่ให้ผู้เสพยามีประวัติ แต่ผู้เสพยาต้องให้สัตย์ว่าจะไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีกตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านในการลดผู้เสพยาเสพติด

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก.ท.ม.

โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสุนนจากส.ส.ส.โดยด.ร.พ.ต.อ.สุรศักดิ์  เลาหพิบูลย์กุล เป็นผู้จัดการโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้เด็กเยาวชนเสนอความต้องการของตนเองหรือกลุ่ม  ว่าอยากทำสิ่งใดที่จะไม่เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยให้ประธานชุมชนช่วยสนับสุนนร่วม

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด

เครือข่ายตำรวจชุมชนเขตสวนหลวง

อาสาสมัคตำรวจชุมชนเขตสวนหลวง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ยาเสพติดยังระบาดหนัก ขยายสู่เยาวชน เรียกร้องภาครัฐสนับภาคประชาชน

 แนวทางพลิกฟื้นชุมชน กทม.สู้ยาเสพติด


ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด
Syndicate content