เศรษฐกิจ/อาชีพ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

เศรษฐกิจ/อาชีพ

การนำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท ได้นำเสนอโครงการ ๑ แผน ๑ เขต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาสาธารณะในเขตพื้นที่พญาไท และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนฯ ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

เวทีสวัสดิการ

Date and Time: 
Sun, 21/07/2013 - 13:00 - 16:00
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

เรื่อง งานเสวนาการเข้าร่วมaecของประชาชน

 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.55ที่กระทวรงแรง งานโดยร.ม.ต.กระทรวงท่านเผดิมชัยได้จัดงานแถลงถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางมูลนิธิอ.นิคม ร่วมกับทางส.ส.ส.และหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพ มีการพูดคุยกันจากทางนายจ้างและลูกจ้างถึงผลกระทบจากการเปิดอาเซียน และทางภาครัฐเช่นปลัดกระทรวงแรงงานและการธนาคารฯได้ให้ข้อมูลถึงสิ่งดี  ส่วนทางส.ส.สก็พูดถึงโครงการที่จะทำในการเปิด aec ซึ่งสุดท้ายที่ประชุมได้รับทราบว่ายังไม่มีมาตราการสำหรับประชาชนอย่างแท้จริงโดย รศ.ดร.จีระ ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักได้ให้ขัอคิดที่ว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนจากพี่น้องประชาชนเลยและทั้งหมดที่พูดคุยกันก็ไม่มีแผนงานใน การรองรับผลกระทบ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง งานแถลงข่าวกทม

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสินค้าราคาถูกของกทมจัด ให้ในวันที่ 2 พ.ย. 55ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์

โดยได้รับการประสานงานจาก ศนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดับชาติให้เขัาร่วมรับฟัง และยังมีการเปิดตัวโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับ

ผู้ขับขี่แท็กซี่ ซึ่งงานนี้ทางสภาฯและศนูย์ประสานงานฯจะร่วมมือกันนำลงสู่ชุมชนต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สมาชิกสภาองค์ชุมชนเขตภาษีเจริญ (ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนได้รับรางวัลประชาธิปไตย55)

ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนเขตภาษีเจริญได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2555 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลัษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยองคมนตรีนายอัมพล เสนาณรงค์ เป็นผู้มอบรางวัล

กิจกรรมเด่นที่ทำให้องค์กรได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 56 ชุมชนจากทั่วประเทศ คือ "การประยุคต์ใช้หลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอยู่ร่วมกันในชุมชนศิรินทร์และเพื่อน"

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

ข้อมูลกลุ่มอาชีพเขตบางซื่อ

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

เรื่อง โครงการจ้างงานชุมชนโดยศนูย์วิชาการแรงงานนอกระบบม.มหิดลและร.รสังฆประชานุสรณ์

โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผ.อ.ร.ร.สังฆประชานุสรณ์และศนูย์วิชาการแรงงานนอกระบบม.มหิดลร่วมกันกระจายรายได้ในการจ้างงานของร.ร.ในส่วนที่ร.ร.สามารถที่จะทำได้และทางผ.อ.ได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันกับทางม.มหิดลและชุมชนโดยได้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว

ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

แรงงานจะหลั่งไหลเข้าไทย คนมาช่วยแย่งใช้ทรัพยากร

 

 ประชาคมอาเชี่ยน กระทบไทยอย่างไร

ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
Syndicate content