สภาองค์กรชุมชน | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

สภาองค์กรชุมชน

เวทีรับรองมติสมัชชาสภาองค์กรชุมชนวันที่ 17 มิถุนายน 2555

 

สรุปความเห็นวิชาการ 

เวทีรับรองมติสมัชชาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดจัดการตนเอง กรุงเทพมหานคร

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์   อธิการบดี  นิด้า  ปาฐกถานำ

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ หลักคิดสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.....? และงานแถลงข่าวเปิดตัว ส.ส.ร. ภาคประชาชน

วันที่ 17 มิถุนายน 2555

เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก

ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
การศึกษา
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

ประชุมทีมข้อมูลจังหวัด

  วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.ทีมข้อมูลของสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ประชุม

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

โครงการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

 การประชุมเตรียมความพร้อมและการวางแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชน เขตคลองสามวา

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการฟื้นฟูชุมชน เช่น ซ่อมบ้าน ซ่อมศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนสาธารณะในชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เครือข่ายศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตคันนายาว

เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
สุขภาพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว

ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเขตลาดกระบัง

สภาองค์กรเขตลาดกระบังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมเสวนาเรื่องการจัดการปัญหาภัยพิบัติในเขตลาดกระบังพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดลอก คู คลอง ต่างๆภายในเขต

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เครือข่ายตำรวจชุมชนเขตสวนหลวง

อาสาสมัคตำรวจชุมชนเขตสวนหลวง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ยาเสพติด
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เยาวชนซ่อมสร้าง

เยาวชนในเขตคลองสามวาได้มีการรวมตัวกันซ่อมสร้างพื้นที่สาธารณในชุมชน เช่น ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนในชุมชนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่อมบ้านผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับงบประมานจาก สำนักงานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน
Syndicate content