กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

กทม.

เรื่อง งานแถลงข่าวกทม

 สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสินค้าราคาถูกของกทมจัด ให้ในวันที่ 2 พ.ย. 55ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์

โดยได้รับการประสานงานจาก ศนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดับชาติให้เขัาร่วมรับฟัง และยังมีการเปิดตัวโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับ

ผู้ขับขี่แท็กซี่ ซึ่งงานนี้ทางสภาฯและศนูย์ประสานงานฯจะร่วมมือกันนำลงสู่ชุมชนต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
เศรษฐกิจ/อาชีพ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง สถานที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหนองจอก

ทางสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกมีโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องจากหนองจอกมีของโบราณแยะมากทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีคลองที่สวยงามมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

มีของโบร่ณสมัยร.5ที่นำมาแสดงให้ดูเป็นบ้างส่วนอาทิเช่น ค้างคาวแม่ไก่นับ1000 ตัว บาแลสมัยร.5 บ้านโบราณ ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอกไม่เคยให้ความสนใจทางสภาฯจะนำมาพัฒนาเพื่อ

เป็นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
วัฒนธรรม/การท่องเที่ยว
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง สำรวจบ้านซ่อมสร้างโครงการภัยพิบัติ

วันที่ 19 ต.ค.55ประธานสภาฯและรองประธานพร้อมเลขานุการสภาฯได้ลงสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากนำท่วมปี54และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆเลย และยังไม่มีความ

สามารถในการซ่อมแซมบ้านได้เนื่องจากยากจนโดยทางสภาฯ ได้ประกาศในที่ประชุมประธานชุมชนเขตหนองจอกในวันที่ 10 ก.ย.ให้สำรวจว่ามีบ้านใดในชุมชนที่เข้าเกณท์ให้แจ้งมาที่สภาฯ

เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานสภาฯ โดยได้มีประธานชุมชนส่งเข้ามาให้พิจารณาจำนวน 10 หลังใน5แขวงและได้สำรวจแล้วให้การช่วยเหลือทั้ง10หลัง เนื่องจากเข้าเกณท์และ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สรุปร่าง พรบ.กทม ห้องการมีส่วนร่วม วันที่ 10 ตค 55

 

สรุปการประชุมห้องวิชาการ

เรื่อง – การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๘๐๔  ชั้น ๘ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 ติดตามที่เฟสบุค สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพ อ.สมพงษ์ พัดปุย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สาระสำคัญของร่าง พรบ กทม (ฉบับประชาชน) ร่างหนึ่ง 14 ส.ค. 55

 สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับประชาชน) ร่างหนึ่ง 14 ส.ค. 55

 

 

updated by Tarn

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

หลักการและสาระสำคัญของร่าง พรบ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ฉบับประชาชน

 

 หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

ฉบับประชาชน (๖ กันยายน ๒๕๕๕)

 

updated by Tarn

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .. ฉบับกรรมาธิการ นำเสนอโดย นายวิชาญ มีนชัยนันท์

ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ..  

 ฉบับนายถวิน ไพรสน พรรคประชาธิปัตย์

 

ฉบับกรรมาธิการ นำเสนอโดย 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ สส. พรรคเพื่อไทย ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร หมายเหตุ ฉบับ สส.วิชาญ

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เหตุผลและสรุปสาระสำคัญร่าง พรบ.กทม. (ฉบับ สส วิชาญ)

 เหตุผลและสรุปสาระสำคัญ ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ..  

ฉบับกรรมาธิการ

 

นำเสนอโดย 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ สส. พรรคเพื่อไทย ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 

updated by Tarn

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เอกสารห้อง การจัดการภัยพิบัติ

 

เอกสารประกอบ ห้องการจัดการภัยพิบัติ

กำหนดการ “เวทีสานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาวะคน กทม.”

ระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

 

updated by Tarn

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เอกสารประกอบ ห้องการมีส่วนร่วมฯ

 เอกสารห้องการมีส่วนร่วมของประชาชน

กำหนดการ “เวทีสานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาวะคน กทม.”

ระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

 

updated by Tarn

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.
Syndicate content