กทม. | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

กทม.

กำหนดการ เวทีสานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาพคน กทม. 9-10ตค55

 กำหนดการ “เวทีสานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาวะคน กทม.”

ระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 
 
หนังสือเชิญส่งถึงผู้เกี่ยวข้องแล้ว เป็นการประชุมเฉพาะ ตามรายชื่อที่คัดเลือกจากเครือข่ายต่างๆ
 
กำหนดตามเอกสารแนบ
 
 
updated by Tarn
รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง สถานะการณ์นำท่วม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนกระทุ่มรายหมู่5ถึงสถานะการณ์นำท่วมขังภายในชุมชนจากการที่นำลัน

ตลิ่งจากคลองแสนแสบเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 วันและได้ร้องให้ทางสำนักงานเขตหนองจอกให้การช่วยเหลือแต่ก็ยังมาไม่ถึง จึงได้ร้องเรียนมาที่สภาองค์กรชุมชนฯ

ให้ช่วยเร่งประสานงานกับทางสำนักงานเขตหนองจอกเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางไทยพีบีเอสได้ไปสำรวจบริเวณประตูระบายนำและสถานณีสูบนำหนองจอกด้วย โดย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สภาฯประชุมเตรียมงานด้านภัยพิบัติ

 คณะกรรมการสภาฯได้ประชุมคณะทำงานประจำแขวงสรุปงานเรื่องภัยพิบัติและเตรียมการทำงานเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ที่ทำการสภาองค์กร

ชุมชนเขตหนองจอก เวลา 9.30 น. โดยได้ข้อมูลชุมชนที่ประสบภัยพิบัติมาเป็นตัวอย่าง และจะประชุมเตรียมแผนงานป้องกับคณะทำงานสภาฯในการประชุมครั้งหน้าเพื่อเตรียมเสนอให้กับสำนักงานเขตต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง เปิดสัมชาสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก

 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ศาลาประชาคมเขตหนองจอกทางคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยประธานสภาฯได้แถลงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานของสภาฯ 5 ข้อย่อๆได้ดังนี้ 1)ทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 2) ผลักดันส่งเสริมให้เกิด

กองทุนอาชีพในชุมชน 3) ส่งเสริมและป้องกันภัยต่างๆรวมถึงเรื่องยาเสพติด 4)จะร่วมมือกับหน่วยราชการในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

5)สนับสุนนเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิ์ในด้านต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพและสวัสดิการ  และยังได้เลือกตั้งคณะทำงานสภาฯมาได้อีก 10 คน

ประเด็นนโยบาย: 
ห้องเรียนรู้
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง การประชุมเสวนาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการขยายโรงงานการผลิต

 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55ณ.ห้องประชุมใหญ่ศนูย์ฝึกอบรมข้าราชการก.ท.ม.เขตหนองจอกโดยบริษัทโกเบซีเอชไวร์ผประเทศไทย) ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อาจได้ผลกระทบจากการที่บริษัทได้เพิ่มกำลังผลิตจากเดิมผลิตวันละ90ตัน/วัน เป็นวันละ200ตัน/วันโดยบริษัทได้เปิดประชาพิจารณ์ไปแล้ว 1 ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2โดยมีการเชิญประชาชนไปดูกระบวนการผลิต แต่ในครั้งที่ 2นี้ทางสภาองค์กรฯได้ทราบเรื่องจึงแอบเข้า

ไปประชุมร่วมและได้เสนอต่อบริษัทว่าทำไม่ถูกต้องที่จริงต้องพาไปดูว่าบริษัทได้ทำการบำบัดของเสียจากการผลิตอย่างไรไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวด

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

มาเฟีย ช.การช่าง....บุกรื้อทุบที่ทำการชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.

 ด้วยชุมชนวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. สถานที่โครงการรถไฟฟ้าสีนํ้าเงินผ่านข้ามแม่นํ้าทางใต้ดิน และไม่มีการเวนคืนพื้นที่ชาวบ้านด้านบนเลย ยังมีการยิงหมุดเพื่อระวังการทรุดตัวของอาคาร

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

กลยุทธ์ยุดพลิก กทม. : สรุปประเด็นขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม.

 

กลยุทธ์ยุดพลิก  กทม. : สรุปประเด็นขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน กทม.

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สรุปร่าง พรบ.กทม ฉบับกรรมาธิการ

 เคาะแล้ว โครงสร้างใหม่กทม.

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เลขาฯสภาหนองจอกร่วมประชุมภัยพิบัติ

โดยใช้สถานที่นิด้าจัด เรื่องการรับมือภัยพิบัติและวิธีการช่วยเหลือเพื่อเสนอรัฐบาล และม.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เชิญร่วมสร้างวิสัยทัศน์ 20 ปี กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 กิจกรรมมองกรุงเทพฯ 2575

โรงแรมมิราเคิล วันที่ 12 พฤษภาคม นี้ เวลา 9-16.00 น ห้อง เมจิก 3

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.
Syndicate content