ประเทศไทยและการปฏิรูป | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ประเทศไทยและการปฏิรูป

เรื่อง สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยว

 ด้วยเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 เลขานุการสภาฯเขตหนองจอกได้ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านยางม.17 จ.ปราจีนบุรีในเรื่องชุมชนจัดการตนเองและตามหลักสูตรวิชาผู้ประกอบการสังคมของมหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากการศึกษาดูงานได้เห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชนไม่มีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนแต่มีคณะกรรมการหมู่แต่ละคุ้มเลือกคนในชุมชนที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารจัดการปกครองและชาวบ้านให้ความร่วมมือโดยไม่โต้แย้ง มีกองทุนเป็นเงินที่สูงถึง5ล้านกว่าบาทมีสินค้า ปั้มนำมัน มีร้านค้าชุมชน มีโรงกรองนำขายในชุมชนและอื่นๆอีกมากสมควรที่จะให้คณะทำงานสภาฯไปดูเป็นต้นแบบถึงการทำงานที่ไม่พึ่งรัฐมีการตั้งกฎของชุมชนเองโดยไม่สนใจถึงระเบียบการตั้งชุมชนของรัฐหลังจาก ที่ดูงานเสร็จได้ไปชมนำตกธารทิพย์ซึ่งเป็นนำตกในท้องถิ่นและได้เห็นถึงความมักง่ายของนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความรับผิดชอบ ต่อป่าหรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นทิ้งขยะไม่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมขอประนามนักท่องเที่ยวที่ทำความเลวให้กับธรรมชาติไม่มีจิตสำนึกรักป่าและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปดังภาพ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

เอกสารห้องชุมชนจัดการบรรเทาสาธารณภัย

 

 เอกสารประกอบ ห้อง เรื่องชุมชนจัดการตนเองบรรเทาสาธารณภัย

กำหนดการ “เวทีสานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาวะคน กทม.”

ระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

 

uodated by Tarn

เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

นำเสนอข้อมูล เรื่องความแตกต่างปิโตเลี่ยมและรายได้รัฐ

เอกสารนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานของไทย....ใครได้ประโยชน์

ขอให้ช่วยกันพิจารณาเผยแพร่ความจริงกันให้พี่น้องไทยได้รู้ข้อมูลกันมากๆ 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทุจริต
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

วีดีโอ "แหล่งพลังงานไทย ประชาชนควรได้อะไร"

โครงการเสวนา ระดมสมอง 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555  

โครงการเสวนา ระดมสมอง แหล่งพลังงานไทย ประชาชนควรได้อะไร

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

โครงการภัยพิบัติปี55

ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

โครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร.ภาคประชาชน)

 

ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนสภาร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน (สสร. ภาคประชาชน)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.. 2555 เวลา 10.00 .

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ปฏิรูปโครงสร้าง กทม.
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

บรรยาย "ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ"

 

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ  สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

วันที่ 17 เมษายน  2555

ณ.ห้อง 806 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้าบรรยาย "ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ" 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป
Syndicate content