ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

การรับมือของชุมชนต่อการขยายตัวของเมือง

  เมื่อเมืองขยายตัวพื้นที่เกษตรกรรมลดลง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ไม่รู้ว่าจะรักษาความสะอาดและคุณภาพของน้ำได้นานแค่ไหนหลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน  

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

เรื่อง งานซ่อมบ้านผู้รับผลกระทบภัยพิบัติ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยว

 ด้วยเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 เลขานุการสภาฯเขตหนองจอกได้ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านยางม.17 จ.ปราจีนบุรีในเรื่องชุมชนจัดการตนเองและตามหลักสูตรวิชาผู้ประกอบการสังคมของมหาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากการศึกษาดูงานได้เห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชนไม่มีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนแต่มีคณะกรรมการหมู่แต่ละคุ้มเลือกคนในชุมชนที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารจัดการปกครองและชาวบ้านให้ความร่วมมือโดยไม่โต้แย้ง มีกองทุนเป็นเงินที่สูงถึง5ล้านกว่าบาทมีสินค้า ปั้มนำมัน มีร้านค้าชุมชน มีโรงกรองนำขายในชุมชนและอื่นๆอีกมากสมควรที่จะให้คณะทำงานสภาฯไปดูเป็นต้นแบบถึงการทำงานที่ไม่พึ่งรัฐมีการตั้งกฎของชุมชนเองโดยไม่สนใจถึงระเบียบการตั้งชุมชนของรัฐหลังจาก ที่ดูงานเสร็จได้ไปชมนำตกธารทิพย์ซึ่งเป็นนำตกในท้องถิ่นและได้เห็นถึงความมักง่ายของนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความรับผิดชอบ ต่อป่าหรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นทิ้งขยะไม่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมขอประนามนักท่องเที่ยวที่ทำความเลวให้กับธรรมชาติไม่มีจิตสำนึกรักป่าและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปดังภาพ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

เรื่อง ปลูกป่าลดโลกร้อนที่นิคมฯลาดกระบัง

 โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อนกับทางชุมชนบึงบัวและมหาวิชชาลัยภูมปัญญาท้องถิ่นศูนย์ศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 55ที่บริเวณ

ริมคลองแตงโม ได้มีการประสานความร่วมจากทางสำนักงานเขตลาดกระบัง เยาวชนบึงบัว อาสาสมัครตำรวจชุมชน นักศึกษามหาวิชชาลัยฯและ

โรงงานในนิคมส่งพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าลดโลกร้อน โครงการนี้ริเริ่มจากการที่อ.ยุพลซึ่งเป็นศลิปจารย์ของมหาวิชชาลัยฯได้ทำMOUกับทางเขต

และนิคมตามโครงการลดโลกร้อนโดยปลูกป่าเชิงนิเวศตามที่บริษัทTOYOTAได้ให้การสนับสุนน 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

เรื่อง ประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 55 ได้เปิดประชุมคณะทำงานสภาฯครั้งที่2โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหนองจอกเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้ข้อสรุปดังนี้พิจารณาบ้านซ่อมสร้าง การให้ความร่วม

มือจากสำนักงานเขตฯในเรื่องการประชาสัมพันธ์งานสภาฯที่สำนักเขตได้ การติดต่อส่วนราชการในเรื่องต่าง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง สำรวจบ้านซ่อมสร้างโครงการภัยพิบัติ

วันที่ 19 ต.ค.55ประธานสภาฯและรองประธานพร้อมเลขานุการสภาฯได้ลงสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากนำท่วมปี54และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆเลย และยังไม่มีความ

สามารถในการซ่อมแซมบ้านได้เนื่องจากยากจนโดยทางสภาฯ ได้ประกาศในที่ประชุมประธานชุมชนเขตหนองจอกในวันที่ 10 ก.ย.ให้สำรวจว่ามีบ้านใดในชุมชนที่เข้าเกณท์ให้แจ้งมาที่สภาฯ

เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานสภาฯ โดยได้มีประธานชุมชนส่งเข้ามาให้พิจารณาจำนวน 10 หลังใน5แขวงและได้สำรวจแล้วให้การช่วยเหลือทั้ง10หลัง เนื่องจากเข้าเกณท์และ

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สรุปผลการประชุมคณะทำงานสภาฯเขตสะพานสูง

สรุปผลการประชุมคณะทำงาน/สมาชิกสภาฯเขตสะพานสูง วันที่27พฤษภาคม55 ณ.ที่ทำการสภาฯ 32ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.22 เวลา 9.00น.ให้ตั้งศูนย์ภัยพิบัตขึ้นที่เลขที่ 32 ใช้ที่ทำการสภาฯเป็นศูนย์ รับเรื่องราวต่างๆในเขต มีคณะกรรมการ 16 ท่าน มาจากชุมชนที่เข้าร่วมกับสภาฯ นายดาเรศ พิมนิสัย เป็นประธานศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงพื้นที่ชุมชนให้เก็บข้อมูลประชากร และความเสียหายในชุมชนนั้นๆมารายงานในที่ประชุมครั่งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.30น.

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีเสวนาขับเคลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองและบรรเทาสาธารณภัยฯ

กำหนดการ และแผนที่ห้องประชุม

เวทีเสวนาขับเคลื่อนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพื่อคุ้มครองและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

สอบถามและประสานงาน กับ คุณณัชพล และคุณพรรณี สมัชชาสภาองค์กรชุมชนฯ 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เรื่อง สถานะการณ์นำท่วม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนกระทุ่มรายหมู่5ถึงสถานะการณ์นำท่วมขังภายในชุมชนจากการที่นำลัน

ตลิ่งจากคลองแสนแสบเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 วันและได้ร้องให้ทางสำนักงานเขตหนองจอกให้การช่วยเหลือแต่ก็ยังมาไม่ถึง จึงได้ร้องเรียนมาที่สภาองค์กรชุมชนฯ

ให้ช่วยเร่งประสานงานกับทางสำนักงานเขตหนองจอกเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางไทยพีบีเอสได้ไปสำรวจบริเวณประตูระบายนำและสถานณีสูบนำหนองจอกด้วย โดย

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

สภาฯประชุมเตรียมงานด้านภัยพิบัติ

 คณะกรรมการสภาฯได้ประชุมคณะทำงานประจำแขวงสรุปงานเรื่องภัยพิบัติและเตรียมการทำงานเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 55ณ.ที่ทำการสภาองค์กร

ชุมชนเขตหนองจอก เวลา 9.30 น. โดยได้ข้อมูลชุมชนที่ประสบภัยพิบัติมาเป็นตัวอย่าง และจะประชุมเตรียมแผนงานป้องกับคณะทำงานสภาฯในการประชุมครั้งหน้าเพื่อเตรียมเสนอให้กับสำนักงานเขตต่อไป

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.
Syndicate content