ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

วีดีโอ "แหล่งพลังงานไทย ประชาชนควรได้อะไร"

โครงการเสวนา ระดมสมอง 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555  

โครงการเสวนา ระดมสมอง แหล่งพลังงานไทย ประชาชนควรได้อะไร

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
ประเทศไทยและการปฏิรูป

ข้อเสนอการแก้ปัญหาน้ำท่วม

 ข้อเสนอการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม

โดยสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ

15 กพ 2555

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

เลขาฯสภาหนองจอกร่วมประชุมภัยพิบัติ

โดยใช้สถานที่นิด้าจัด เรื่องการรับมือภัยพิบัติและวิธีการช่วยเหลือเพื่อเสนอรัฐบาล และม.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ศูนย์ฟื้นฟูและป้องกันภัยพิบัติชุมชนกรุงเทพฯ

วิดิโอ: 

 

Uploaded on Dec 6, 2011

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

สิ่งแวดล้อม

ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ทางชุนชนเขตภาษีเจริญ จำนวน 54 ชุมชน มีความเหมือนกันว่า ชุมชนต้องช่วยกันลดขยะในชุมชนให้เหลือน้อยและทำการคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่และเพิ่มรายได้ให้กลับคืนมา สร้างความเคยชินให้กับสมาชิกในชุมชน และช่วยลดพฤติกรรมของตนเองด้วยและเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ข่าว กองเรืออาสาภาคประชาชนเพื่อชุมชนคนกรุงที่ประสบภัยน้ำท่วม

 11 พ.ย. 54 --สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

อยู่กับน้ำอย่างไทยไทย :บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก

วิดิโอ: 

อยู่กับน้ำอย่างไทยไทย : บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

โครงการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

 การประชุมเตรียมความพร้อมและการวางแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชน เขตคลองสามวา

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการฟื้นฟูชุมชน เช่น ซ่อมบ้าน ซ่อมศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนสาธารณะในชุมชน

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เสวนา มหาอุทกภัยปี2554 ใครรับผิดชอบ?

วิดิโอ: 

 เสวนา เรื่องมหาอุทกภัย 2554 ใครรับผิดชอบ จัดที่ นิด้าฯ

ไม่ใช่หาคนผิด แต่เราต้องการสร้างมาตราฐานในการปกป้องทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันปัญหาในอนาคตแบบประชาชนมีส่วนร่วม

นี่เป็นส่วนหนึ่งในการปฎิรูปประเทศไทย

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
Syndicate content