ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของเขตลาดกระบัง

สภาองค์กรเขตลาดกระบังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมเสวนาเรื่องการจัดการปัญหาภัยพิบัติในเขตลาดกระบังพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดลอก คู คลอง ต่างๆภายในเขต

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เยาวชนซ่อมสร้าง

เยาวชนในเขตคลองสามวาได้มีการรวมตัวกันซ่อมสร้างพื้นที่สาธารณในชุมชน เช่น ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ถนนในชุมชนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่อมบ้านผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับงบประมานจาก สำนักงานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  

รูปภาพ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

งบภัยพิบัติได้รับอนุมัติที่ 450,000 บาท

เครือข่ายศูนย์ประสานภัยพิบัติได้ไปทำ MOU กับ พอช.เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

เวทีพัฒนาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ จังหวัดกรุงเทพฯ

Date and Time: 
Repeats every 0 days until Wed Apr 11 2012 .
Wed, 11/04/2012 - 09:00 - 16:00

 เวทีพัฒนาโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ จังหวัดกรุงเทพฯ

ห้องประชุมใหญ่ พอช.

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

สุปความเสียหายน้ำท่วมปี2554

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติที่เกิดกับกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

แผนฟื้นฟู การเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554  ส่งผลกระทบของความเสียหายรวมถึง 875 ชุมชนใน  32 เขต ก่อความยากลำบากใสการดำรงชีวิต  องค์กรภาคประชาชนระดมให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน แสดงถึงน้ำใจที่มีต่อกันในยามยากลำบาก  แต่การช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง และชุมชนยังไม่สามารถช่วยตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น  เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนอันสำคัญจากภาครัฐ  เขตตลิ่งชันแบ่งเป็น 6 แขวง  43  ชุมชน  เป็นเขตที่มีน้ำท่วมโดยเฉลี่ย 95%  แขวงฉิมพลีน้ำท่วม  100%   แขวงบางระมาด  100%  แขวงบางพรมท่วม 100%  แขวงบางเชือกหนัง 100%   แขวงคลองชักพระท่วม  95%  และแขวงตลิ่งชัน  90%  ภาครัฐโดย กทม.ไม่สามารถดูแลชุมชนที่น้ำท่วมทั่วถึง ฉะนั้นชุมชนจำต้องมีขบวนการจัดการตนเองโดยมีสภาองค์กรชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องกันชาวชุมชนเพื่อชุมชนได้จัดตั้งศูนย์พักพิงและเสนอแผนเฉพาะหน้า

 

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ

การขับเคลื่อนงานภัยพิบัติดุสิต

รูปภาพ: 
เอกสารแนบ: 
ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
กทม.

ผู้ประสพอุทกภัย

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบ: 
สภาองค์กรชุมชน

จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภัยพิบัติ ณ เขตพญาไท

Date and Time: 
Sat, 04/02/2012 - 09:00 - 16:00

สภาองค์กรชุมชน เขตพญาไท นำโดยคุณบุญเจือ คำภักดี ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท ได้เชิญคณะกรรมการทุกชุมชนในเขตพญาไท เข้ามาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา แล้วจะวางแผนในปีต่อไปกันอย่างไร ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพญา ตัวแทนจาก สส. สก. และ สข. ในพื้นที่เขตพญาไท ตัวแทนจาก กศน. เขตพญาไท เป็นต้น เข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประเด็นนโยบาย: 
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ