คลังเอกสาร | สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร

คลังเอกสาร

 วิถีและการเรียนรู้ของชุมชนคลองเตย

  • สภาองค์กรชุมชนตำบลมีอำนาจในการประสานงาน เสนอปัญหาและและนโยบายต่อหน่วยงานรัฐ และ องค์กรปกครองท้องถิ่น
  1.  ม.5 การจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ...
  2. ม.21 ภารกิจสภาองค์กรชุมชน (5) เสนอแนะปัญหา..และการพัฒนา ต่อ หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น ..
  3. ม.22 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐสนับสนุนและร่วมมือแก่สภาองค์กรชุมชนตำบล....องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนค่าใช้จ่าย..เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

 รายงานซนเจ้าพระยา 

  • การประชุมสภาองค์กรชุมชนโซนเจ้าพระยาสรุปว่า ปัจจุบันมีปัญหาสำคัญ 2 เรื่องคือ

1) การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ 

 รายงานผลการดำเนินงานปี 2554 สภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย 

โดย นายบุญเสริม ทองภู ประธานสภาฯ 

18 กรกฎาคม 2555

 รายงานผลการพัฒนาชุมชนโดยสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย เดือนกรกฎาคม 2555

โดยนายบุญเสริม ทองภู 

ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย

กรกฎาคม 2555